Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 983505 [url] => /a/thumb/10001/201905/0b12c67baf7cb1ce82856140cb5e5cb6.jpeg@w444_h333.jpeg ) [description] => 【微视频┃追梦人】总有一个理由让我们坚守追梦的道路 [recommend] => 0 [published] => 1556696092 [sort] => 0 [title] => 【微视频】总有一个理由让我们坚守追梦的道路 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/84603.html [tags] => Array ( [0] => 劳动者 [1] => 劳动 [2] => 之城 [3] => 奉献 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 6764 [2] => 50039 [3] => 3353 [4] => 9644 [5] => 30541 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 983505 [url] => /a/thumb/10001/201905/0b12c67baf7cb1ce82856140cb5e5cb6.jpeg@w444_h333.jpeg ) ) [id] => 84603 [tran_published] => 05-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 793 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 28 [digg] => 0 [all_pv] => 793 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 劳动 [1] => 责编 [2] => 劳动者 [3] => 之城 [4] => 奉献 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】总有一个理由让我们坚守追梦的道路

  【微视频┃追梦人】总有一个理由让我们坚守追梦的道路

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 975267 [url] => /a/thumb/10001/201904/90660716030fd310e5030069909f0cb3.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 共同携手!关注白血病患儿家庭。 [recommend] => 0 [published] => 1556515833 [sort] => 0 [title] => 共同携手 关注白血病患儿家庭 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/84108.html [tags] => Array ( [0] => 教室 [1] => 儿童 [2] => 患儿 [3] => 白血病 [4] => 病房 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 21769 [2] => 25285 [3] => 1603 [4] => 4547 [5] => 1626 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 975267 [url] => /a/thumb/10001/201904/90660716030fd310e5030069909f0cb3.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 84108 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 761 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 30 [digg] => 0 [all_pv] => 761 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 白血病 [1] => 病房 [2] => 教室 [3] => 患儿 [4] => 儿童 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 共同携手 关注白血病患儿家庭

  共同携手!关注白血病患儿家庭。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 972654 [url] => /a/thumb/10001/201904/6a96a3391ad0a55ad6028033a510898c.jpeg@w400_h300.jpeg ) [description] => 他们相濡以沫,人生路上用爱相伴! [recommend] => 0 [published] => 1556440362 [sort] => 0 [title] => 他们相濡以沫 人生路上用爱相伴 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83991.html [tags] => Array ( [0] => 爱心 [1] => 夫妻俩 [2] => 责编 [3] => 窦贵争 [4] => 董飘 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 104046 [2] => 104049 [3] => 1273 [4] => 50039 [5] => 1110 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 972654 [url] => /a/thumb/10001/201904/6a96a3391ad0a55ad6028033a510898c.jpeg@w400_h300.jpeg ) ) [id] => 83991 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 524 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 524 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 窦贵争 [1] => 董飘 [2] => 夫妻俩 [3] => 责编 [4] => 爱心 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 他们相濡以沫 人生路上用爱相伴

  他们相濡以沫,人生路上用爱相伴!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 969246 [url] => /a/thumb/10001/201904/3fb4aaa9f2e9ae00d09692aa70113eb5.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 来自星星的孩子:用绘画表达内心 传递情感。 [recommend] => 0 [published] => 1556343343 [sort] => 0 [title] => 来自星星的孩子:用绘画表达内心 传递情感 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83703.html [tags] => Array ( [0] => 画作 [1] => 画展 [2] => 自闭症 [3] => 责编 [4] => 陈兆然 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 13805 [2] => 103872 [3] => 7683 [4] => 50039 [5] => 1384 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 969246 [url] => /a/thumb/10001/201904/3fb4aaa9f2e9ae00d09692aa70113eb5.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 83703 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 483 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 483 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 自闭症 [1] => 陈兆然 [2] => 画展 [3] => 责编 [4] => 画作 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 来自星星的孩子:用绘画表达内心 传递情感

  来自星星的孩子:用绘画表达内心 传递情感。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 969102 [url] => /a/thumb/10001/201904/de9673548b8e00764e364a672fd8c857.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 致敬环卫工:关注垃圾分类,让有福之州"颜值"更高。 [recommend] => 0 [published] => 1556341970 [sort] => 0 [title] => 致敬环卫工:关注垃圾分类 让有福之州"颜值"更高 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83697.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 清运 [2] => 分类 [3] => 侯艳梅 [4] => 候艳梅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 39921 [2] => 144 [3] => 13572 [4] => 103866 [5] => 18679 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 969102 [url] => /a/thumb/10001/201904/de9673548b8e00764e364a672fd8c857.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 83697 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 侯艳梅 [1] => 垃圾 [2] => 清运 [3] => 候艳梅 [4] => 分类 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 致敬环卫工:关注垃圾分类 让有福之州"颜值"更高

  致敬环卫工:关注垃圾分类,让有福之州"颜值"更高。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 968418 [url] => /a/thumb/10001/201904/682793e80ee738c91b88a4c2336666b2.jpeg@w426_h320.jpeg ) [description] => 垃圾分类,你知道多少? [recommend] => 0 [published] => 1556341788 [sort] => 0 [title] => 垃圾分类 你知道多少? [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83694.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 福州市 [2] => 分类 [3] => 责编 [4] => 全面推行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 4706 [2] => 18679 [3] => 1261 [4] => 50039 [5] => 103860 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 968418 [url] => /a/thumb/10001/201904/682793e80ee738c91b88a4c2336666b2.jpeg@w426_h320.jpeg ) ) [id] => 83694 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1167 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 43 [digg] => 0 [all_pv] => 1167 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州市 [3] => 责编 [4] => 全面推行 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 垃圾分类 你知道多少?

  垃圾分类,你知道多少?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 967944 [url] => /a/thumb/10001/201904/77e2b4df43cd14a46dad8b3ec733908a.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 80后女生组建120多人团队传递爱的火炬 [recommend] => 0 [published] => 1556338586 [sort] => 0 [title] => 80后女生组建120多人团队传递爱的火炬 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83691.html [tags] => Array ( [0] => 志愿 [1] => 志愿者 [2] => 急救 [3] => 责编 [4] => 翁钦梅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 813 [1] => 4706 [2] => 103857 [3] => 31 [4] => 4351 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 967944 [url] => /a/thumb/10001/201904/77e2b4df43cd14a46dad8b3ec733908a.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 83691 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 志愿者 [1] => 翁钦梅 [2] => 志愿 [3] => 急救 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 80后女生组建120多人团队传递爱的火炬

  80后女生组建120多人团队传递爱的火炬

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 958644 [url] => /a/10001/201904/430198cdd7cf032465c8bc7c64d8c4cf.jpeg ) [description] => 他们被白血病改变命运,却不放弃希望! [recommend] => 0 [published] => 1556150854 [sort] => 0 [title] => 他们被白血病改变命运 却不放弃希望 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83103.html [tags] => Array ( [0] => 移植 [1] => 白血病 [2] => 责编 [3] => 小苗 [4] => 仓内 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 21769 [2] => 103395 [3] => 12854 [4] => 50039 [5] => 103398 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 958644 [url] => /a/10001/201904/430198cdd7cf032465c8bc7c64d8c4cf.jpeg ) ) [id] => 83103 [tran_published] => 04-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 白血病 [1] => 小苗 [2] => 移植 [3] => 责编 [4] => 仓内 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 他们被白血病改变命运 却不放弃希望

  他们被白血病改变命运,却不放弃希望!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 958647 [url] => /a/10001/201904/3b54b7966e5ce3e70b2154ba64d5b7ce.jpeg ) [description] => 三十年前,他怀揣梦想,前往美国。三十年后,他吟着乡愁,回到故土。 [recommend] => 0 [published] => 1556150585 [sort] => 0 [title] => 旅美画家的乡愁 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83100.html [tags] => Array ( [0] => 美国 [1] => 故乡 [2] => 责编 [3] => 俞山 [4] => 名人录 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 103377 [2] => 33276 [3] => 50039 [4] => 103380 [5] => 5026 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 958647 [url] => /a/10001/201904/3b54b7966e5ce3e70b2154ba64d5b7ce.jpeg ) ) [id] => 83100 [tran_published] => 04-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 俞山 [1] => 故乡 [2] => 责编 [3] => 名人录 [4] => 美国 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 旅美画家的乡愁

  旅美画家的乡愁

  三十年前,他怀揣梦想,前往美国。三十年后,他吟着乡愁,回到故土。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 938634 [url] => /a/thumb/10001/201904/8865d0962bab232f1ad5efb269e81034.png@w1170_h878.png ) [description] => “剪”艺人生:一剪一传承 一纸一世 [recommend] => 0 [published] => 1555667029 [sort] => 0 [title] => “剪”艺人生:一剪一传承 一纸一世 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/81972.html [tags] => Array ( [0] => 剪纸 [1] => 传承 [2] => 董雅萍 [3] => 技艺 [4] => 艺人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3117 [1] => 4706 [2] => 14188 [3] => 26326 [4] => 48760 [5] => 7637 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 938634 [url] => /a/thumb/10001/201904/8865d0962bab232f1ad5efb269e81034.png@w1170_h878.png ) ) [id] => 81972 [tran_published] => 04-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 剪纸 [1] => 董雅萍 [2] => 技艺 [3] => 艺人 [4] => 传承 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • “剪”艺人生:一剪一传承 一纸一世

  “剪”艺人生:一剪一传承 一纸一世

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 934515 [url] => /a/thumb/10001/201904/3537b3ee0e9fa608c7aa1bfb2547a87c.png@w1440_h1080.png ) [description] => 他们是群众的“守护神”,不惧苦累不辱使命! [recommend] => 0 [published] => 1555562247 [sort] => 0 [title] => 他们是群众的“守护神” 不惧苦累不辱使命 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/81684.html [tags] => Array ( [0] => 民警 [1] => 福州市 [2] => 派出所 [3] => 绑匪 [4] => 郑佑雄 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 81567 [2] => 1104 [3] => 19706 [4] => 2995 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 934515 [url] => /a/thumb/10001/201904/3537b3ee0e9fa608c7aa1bfb2547a87c.png@w1440_h1080.png ) ) [id] => 81684 [tran_published] => 04-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 4975 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 252 [digg] => 0 [all_pv] => 4975 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 郑佑雄 [1] => 民警 [2] => 绑匪 [3] => 派出所 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 他们是群众的“守护神” 不惧苦累不辱使命

  他们是群众的“守护神”,不惧苦累不辱使命!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 927123 [url] => /a/thumb/10001/201904/60cc4c50baadf0418cc48e791bdf216c.png@w699_h524.png ) [description] => 最初的梦想让她成为流动儿童的“天使”姐姐 [recommend] => 0 [published] => 1555401921 [sort] => 0 [title] => 最初的梦想让她成为流动儿童的“天使”姐姐 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/81261.html [tags] => Array ( [0] => 孩子 [1] => 社工 [2] => 姐姐 [3] => 张洁 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2464 [1] => 4706 [2] => 29481 [3] => 3069 [4] => 50039 [5] => 1163 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 927123 [url] => /a/thumb/10001/201904/60cc4c50baadf0418cc48e791bdf216c.png@w699_h524.png ) ) [id] => 81261 [tran_published] => 04-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 513 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 513 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社工 [1] => 张洁 [2] => 姐姐 [3] => 责编 [4] => 孩子 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 最初的梦想让她成为流动儿童的“天使”姐姐

  最初的梦想让她成为流动儿童的“天使”姐姐

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 927051 [url] => /a/thumb/10001/201904/f4840d0eb881651f5d70815d3a5536c5.png@w1440_h1080.png ) [description] => 林希的音乐道路:一路执着,桃李芬芳! [recommend] => 0 [published] => 1555401570 [sort] => 0 [title] => 林希的音乐道路:一路执着 桃李芬芳 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/81255.html [tags] => Array ( [0] => 音乐 [1] => 福建师范大学 [2] => 责编 [3] => 考入 [4] => 林希 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 102030 [2] => 6448 [3] => 50039 [4] => 4610 [5] => 55128 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 927051 [url] => /a/thumb/10001/201904/f4840d0eb881651f5d70815d3a5536c5.png@w1440_h1080.png ) ) [id] => 81255 [tran_published] => 04-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1769 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 47 [digg] => 0 [all_pv] => 1769 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 林希 [1] => 福建师范大学 [2] => 责编 [3] => 音乐 [4] => 考入 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 林希的音乐道路:一路执着 桃李芬芳

  林希的音乐道路:一路执着,桃李芬芳!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 912501 [url] => /a/thumb/10001/201904/8119480f22dfbce830332f08d3d8b634.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 安全无小事!快告诉孩子们如何提高安全意识。 [recommend] => 0 [published] => 1555041649 [sort] => 0 [title] => 安全无小事!快告诉孩子们如何提高安全意识 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/80376.html [tags] => Array ( [0] => 校园 [1] => 福州市 [2] => 安全意识 [3] => 责编 [4] => 安全 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 24438 [2] => 50223 [3] => 136 [4] => 1261 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 912501 [url] => /a/thumb/10001/201904/8119480f22dfbce830332f08d3d8b634.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 80376 [tran_published] => 04-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 安全意识 [1] => 安全 [2] => 校园 [3] => 福州市 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 安全无小事!快告诉孩子们如何提高安全意识

  安全无小事!快告诉孩子们如何提高安全意识。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 892527 [url] => /a/thumb/10001/201904/5aaa63a96c723ce7bb71d1d66f90dbff.jpeg@w377_h283.jpeg ) [description] => 【微视频︱绘说】别致手绘,带您了解清明节习俗。 [recommend] => 0 [published] => 1554453652 [sort] => 0 [title] => 【微视频︱绘说】别致手绘 带您了解清明节习俗 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/78921.html [tags] => Array ( [0] => 习俗 [1] => 节日 [2] => 祭祀 [3] => 清明节 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 18523 [2] => 15396 [3] => 5190 [4] => 1489 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 892527 [url] => /a/thumb/10001/201904/5aaa63a96c723ce7bb71d1d66f90dbff.jpeg@w377_h283.jpeg ) ) [id] => 78921 [tran_published] => 04-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1331 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 69 [digg] => 0 [all_pv] => 1331 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 清明节 [1] => 祭祀 [2] => 节日 [3] => 习俗 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频︱绘说】别致手绘 带您了解清明节习俗

  【微视频︱绘说】别致手绘,带您了解清明节习俗。