Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1000518 [url] => /a/thumb/10001/201905/955a4344608579cbc625739edd959f7f.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 【微视频】数字中国建设峰会大咖云集 [recommend] => 0 [published] => 1557187118 [sort] => 0 [title] => 【微视频】数字中国建设峰会大咖云集 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/85710.html [tags] => Array ( [0] => 建设 [1] => 数字 [2] => 峰会 [3] => 责编 [4] => 云集 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 985 [3] => 70815 [4] => 36005 [5] => 850 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1000518 [url] => /a/thumb/10001/201905/955a4344608579cbc625739edd959f7f.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 85710 [tran_published] => 05-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 660 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 660 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 数字 [2] => 云集 [3] => 峰会 [4] => 建设 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】数字中国建设峰会大咖云集

  【微视频】数字中国建设峰会大咖云集

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 995583 [url] => /a/10001/201905/42dfdd55140bb87c62f328316b8dd1e0.gif ) [description] => 你好,数字中国建设峰会! [recommend] => 0 [published] => 1557057922 [sort] => 0 [title] => 数字中国建设峰会 我们来了 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/85422.html [tags] => Array ( [0] => 建设 [1] => 数字 [2] => 峰会 [3] => 责编 [4] => 来了 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 985 [1] => 4706 [2] => 50039 [3] => 105084 [4] => 36005 [5] => 850 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,852,864, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 995583 [url] => /a/10001/201905/42dfdd55140bb87c62f328316b8dd1e0.gif ) ) [id] => 85422 [tran_published] => 05-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 748 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 748 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 数字 [1] => 责编 [2] => 来了 [3] => 峰会 [4] => 建设 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 数字中国建设峰会 我们来了

  你好,数字中国建设峰会!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 995586 [url] => /a/10001/201905/d652d249825d5d288dac4460e6f13db2.gif ) [description] => 未来几天,他们将共聚一堂为“数字中国”建设增砖添瓦。 [recommend] => 0 [published] => 1557057688 [sort] => 0 [title] => 打卡数字中国建设峰会 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/85419.html [tags] => Array ( [0] => 建设 [1] => 数字 [2] => 打卡 [3] => 峰会 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 6609 [2] => 985 [3] => 50039 [4] => 36005 [5] => 850 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,852,864, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 995586 [url] => /a/10001/201905/d652d249825d5d288dac4460e6f13db2.gif ) ) [id] => 85419 [tran_published] => 05-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 635 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 635 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 打卡 [1] => 数字 [2] => 责编 [3] => 峰会 [4] => 建设 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 打卡数字中国建设峰会

  未来几天,他们将共聚一堂为“数字中国”建设增砖添瓦。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 995589 [url] => /a/10001/201905/186a7348c42a5430b2475ea8efc9990f.gif ) [description] => 热情洋溢、赏心悦目的小哥哥小姐姐们~ [recommend] => 0 [published] => 1557057336 [sort] => 0 [title] => 绝对不能错过的峰会最美少年少女团 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/85413.html [tags] => Array ( [0] => 错过 [1] => 少女 [2] => 峰会 [3] => 责编 [4] => 最美 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 50039 [1] => 36005 [2] => 58206 [3] => 21358 [4] => 24182 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,852,864, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 995589 [url] => /a/10001/201905/186a7348c42a5430b2475ea8efc9990f.gif ) ) [id] => 85413 [tran_published] => 05-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 633 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 633 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 峰会 [2] => 最美 [3] => 错过 [4] => 少女 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 绝对不能错过的峰会最美少年少女团

  热情洋溢、赏心悦目的小哥哥小姐姐们~

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 988875 [url] => /a/thumb/10001/201905/ea6cf1ceeba46fbe532f7c0c6c84599b.jpeg@w638_h479.jpeg ) [description] => 【微视频】做好垃圾分类,你将改变福州。 [recommend] => 0 [published] => 1556851570 [sort] => 0 [title] => 【微视频】做好垃圾分类 你将改变福州 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/84918.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 福州 [2] => 分类 [3] => 责编 [4] => 庙岭 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 4706 [2] => 18679 [3] => 58743 [4] => 50039 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 988875 [url] => /a/thumb/10001/201905/ea6cf1ceeba46fbe532f7c0c6c84599b.jpeg@w638_h479.jpeg ) ) [id] => 84918 [tran_published] => 05-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1040 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 41 [digg] => 0 [all_pv] => 1040 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 庙岭 [3] => 责编 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】做好垃圾分类 你将改变福州

  【微视频】做好垃圾分类,你将改变福州。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 983505 [url] => /a/thumb/10001/201905/0b12c67baf7cb1ce82856140cb5e5cb6.jpeg@w444_h333.jpeg ) [description] => 【微视频┃追梦人】总有一个理由让我们坚守追梦的道路 [recommend] => 0 [published] => 1556696092 [sort] => 0 [title] => 【微视频】总有一个理由让我们坚守追梦的道路 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/84603.html [tags] => Array ( [0] => 劳动者 [1] => 劳动 [2] => 之城 [3] => 奉献 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 6764 [2] => 50039 [3] => 3353 [4] => 9644 [5] => 30541 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 983505 [url] => /a/thumb/10001/201905/0b12c67baf7cb1ce82856140cb5e5cb6.jpeg@w444_h333.jpeg ) ) [id] => 84603 [tran_published] => 05-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 973 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 28 [digg] => 0 [all_pv] => 973 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 劳动 [1] => 责编 [2] => 劳动者 [3] => 之城 [4] => 奉献 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【微视频】总有一个理由让我们坚守追梦的道路

  【微视频┃追梦人】总有一个理由让我们坚守追梦的道路

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 975267 [url] => /a/thumb/10001/201904/90660716030fd310e5030069909f0cb3.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 共同携手!关注白血病患儿家庭。 [recommend] => 0 [published] => 1556515833 [sort] => 0 [title] => 共同携手 关注白血病患儿家庭 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/84108.html [tags] => Array ( [0] => 教室 [1] => 儿童 [2] => 患儿 [3] => 白血病 [4] => 病房 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 21769 [2] => 25285 [3] => 1603 [4] => 4547 [5] => 1626 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 975267 [url] => /a/thumb/10001/201904/90660716030fd310e5030069909f0cb3.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 84108 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 890 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 30 [digg] => 0 [all_pv] => 890 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 白血病 [1] => 病房 [2] => 教室 [3] => 患儿 [4] => 儿童 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 共同携手 关注白血病患儿家庭

  共同携手!关注白血病患儿家庭。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 972654 [url] => /a/thumb/10001/201904/6a96a3391ad0a55ad6028033a510898c.jpeg@w400_h300.jpeg ) [description] => 他们相濡以沫,人生路上用爱相伴! [recommend] => 0 [published] => 1556440362 [sort] => 0 [title] => 他们相濡以沫 人生路上用爱相伴 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83991.html [tags] => Array ( [0] => 爱心 [1] => 夫妻俩 [2] => 责编 [3] => 窦贵争 [4] => 董飘 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 104046 [2] => 104049 [3] => 1273 [4] => 50039 [5] => 1110 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 972654 [url] => /a/thumb/10001/201904/6a96a3391ad0a55ad6028033a510898c.jpeg@w400_h300.jpeg ) ) [id] => 83991 [tran_published] => 04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 664 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 664 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 窦贵争 [1] => 董飘 [2] => 夫妻俩 [3] => 责编 [4] => 爱心 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 他们相濡以沫 人生路上用爱相伴

  他们相濡以沫,人生路上用爱相伴!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 969246 [url] => /a/thumb/10001/201904/3fb4aaa9f2e9ae00d09692aa70113eb5.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 来自星星的孩子:用绘画表达内心 传递情感。 [recommend] => 0 [published] => 1556343343 [sort] => 0 [title] => 来自星星的孩子:用绘画表达内心 传递情感 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83703.html [tags] => Array ( [0] => 画作 [1] => 画展 [2] => 自闭症 [3] => 责编 [4] => 陈兆然 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 13805 [2] => 103872 [3] => 7683 [4] => 50039 [5] => 1384 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 969246 [url] => /a/thumb/10001/201904/3fb4aaa9f2e9ae00d09692aa70113eb5.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 83703 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 675 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 675 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 自闭症 [1] => 陈兆然 [2] => 画展 [3] => 责编 [4] => 画作 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 来自星星的孩子:用绘画表达内心 传递情感

  来自星星的孩子:用绘画表达内心 传递情感。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 969102 [url] => /a/thumb/10001/201904/de9673548b8e00764e364a672fd8c857.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 致敬环卫工:关注垃圾分类,让有福之州"颜值"更高。 [recommend] => 0 [published] => 1556341970 [sort] => 0 [title] => 致敬环卫工:关注垃圾分类 让有福之州"颜值"更高 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83697.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 清运 [2] => 分类 [3] => 侯艳梅 [4] => 候艳梅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 39921 [2] => 144 [3] => 13572 [4] => 103866 [5] => 18679 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 969102 [url] => /a/thumb/10001/201904/de9673548b8e00764e364a672fd8c857.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 83697 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 侯艳梅 [1] => 垃圾 [2] => 清运 [3] => 候艳梅 [4] => 分类 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 致敬环卫工:关注垃圾分类 让有福之州"颜值"更高

  致敬环卫工:关注垃圾分类,让有福之州"颜值"更高。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 968418 [url] => /a/thumb/10001/201904/682793e80ee738c91b88a4c2336666b2.jpeg@w426_h320.jpeg ) [description] => 垃圾分类,你知道多少? [recommend] => 0 [published] => 1556341788 [sort] => 0 [title] => 垃圾分类 你知道多少? [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83694.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 福州市 [2] => 分类 [3] => 责编 [4] => 全面推行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 4706 [2] => 18679 [3] => 1261 [4] => 50039 [5] => 103860 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 968418 [url] => /a/thumb/10001/201904/682793e80ee738c91b88a4c2336666b2.jpeg@w426_h320.jpeg ) ) [id] => 83694 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1228 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 43 [digg] => 0 [all_pv] => 1228 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州市 [3] => 责编 [4] => 全面推行 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 垃圾分类 你知道多少?

  垃圾分类,你知道多少?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 967944 [url] => /a/thumb/10001/201904/77e2b4df43cd14a46dad8b3ec733908a.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 80后女生组建120多人团队传递爱的火炬 [recommend] => 0 [published] => 1556338586 [sort] => 0 [title] => 80后女生组建120多人团队传递爱的火炬 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83691.html [tags] => Array ( [0] => 志愿 [1] => 志愿者 [2] => 急救 [3] => 责编 [4] => 翁钦梅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 813 [1] => 4706 [2] => 103857 [3] => 31 [4] => 4351 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 967944 [url] => /a/thumb/10001/201904/77e2b4df43cd14a46dad8b3ec733908a.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 83691 [tran_published] => 04-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 629 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 629 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 志愿者 [1] => 翁钦梅 [2] => 志愿 [3] => 急救 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 80后女生组建120多人团队传递爱的火炬

  80后女生组建120多人团队传递爱的火炬

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 958644 [url] => /a/10001/201904/430198cdd7cf032465c8bc7c64d8c4cf.jpeg ) [description] => 他们被白血病改变命运,却不放弃希望! [recommend] => 0 [published] => 1556150854 [sort] => 0 [title] => 他们被白血病改变命运 却不放弃希望 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83103.html [tags] => Array ( [0] => 移植 [1] => 白血病 [2] => 责编 [3] => 小苗 [4] => 仓内 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 21769 [2] => 103395 [3] => 12854 [4] => 50039 [5] => 103398 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 958644 [url] => /a/10001/201904/430198cdd7cf032465c8bc7c64d8c4cf.jpeg ) ) [id] => 83103 [tran_published] => 04-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 597 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 597 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 白血病 [1] => 小苗 [2] => 移植 [3] => 责编 [4] => 仓内 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 他们被白血病改变命运 却不放弃希望

  他们被白血病改变命运,却不放弃希望!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 958647 [url] => /a/10001/201904/3b54b7966e5ce3e70b2154ba64d5b7ce.jpeg ) [description] => 三十年前,他怀揣梦想,前往美国。三十年后,他吟着乡愁,回到故土。 [recommend] => 0 [published] => 1556150585 [sort] => 0 [title] => 旅美画家的乡愁 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/83100.html [tags] => Array ( [0] => 美国 [1] => 故乡 [2] => 责编 [3] => 俞山 [4] => 名人录 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 103377 [2] => 33276 [3] => 50039 [4] => 103380 [5] => 5026 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 958647 [url] => /a/10001/201904/3b54b7966e5ce3e70b2154ba64d5b7ce.jpeg ) ) [id] => 83100 [tran_published] => 04-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 665 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 665 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 俞山 [1] => 故乡 [2] => 责编 [3] => 名人录 [4] => 美国 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 旅美画家的乡愁

  旅美画家的乡愁

  三十年前,他怀揣梦想,前往美国。三十年后,他吟着乡愁,回到故土。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 938634 [url] => /a/thumb/10001/201904/8865d0962bab232f1ad5efb269e81034.png@w1170_h878.png ) [description] => “剪”艺人生:一剪一传承 一纸一世 [recommend] => 0 [published] => 1555667029 [sort] => 0 [title] => “剪”艺人生:一剪一传承 一纸一世 [url] => http://nynshop.com/guanzhu/p/81972.html [tags] => Array ( [0] => 剪纸 [1] => 传承 [2] => 董雅萍 [3] => 技艺 [4] => 艺人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3117 [1] => 4706 [2] => 14188 [3] => 26326 [4] => 48760 [5] => 7637 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 938634 [url] => /a/thumb/10001/201904/8865d0962bab232f1ad5efb269e81034.png@w1170_h878.png ) ) [id] => 81972 [tran_published] => 04-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 680 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 680 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 剪纸 [1] => 董雅萍 [2] => 技艺 [3] => 艺人 [4] => 传承 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • “剪”艺人生:一剪一传承 一纸一世

  “剪”艺人生:一剪一传承 一纸一世