Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 157964 [url] => /a/10001/201806/d1d90b203df6c8e1e22df46b67bfc4d4.gif ) [description] => 爱好摄影的朋友,你的福利来了! [recommend] => 0 [published] => 1528801946 [sort] => 0 [title] => 其实你和专业摄影师,只有这些知识的距离! [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/23601.html [tags] => Array ( [0] => 老年大学 [1] => 摄影 [2] => 数字相机 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 44628 [2] => 1130 [3] => 12857 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,251,297, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 157964 [url] => /a/10001/201806/d1d90b203df6c8e1e22df46b67bfc4d4.gif ) ) [id] => 23601 [tran_published] => 2018-06-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 10428 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 531 [digg] => 0 [all_pv] => 1.04万 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 数字相机 [1] => 老年大学 [2] => 摄影 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 其实你和专业摄影师,只有这些知识的距离!

  爱好摄影的朋友,你的福利来了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 153872 [url] => /a/thumb/10001/201806/2931f3eba1ee2546b8216345e7b72d71.png@w622_h350.png ) [description] => 按摩保健手法出新内容啦,今天教大家学习捏法和拿法。 [recommend] => 0 [published] => 1528367369 [sort] => 0 [title] => 按摩时捏拿的正确姿势,你了解多少? [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/23230.html [tags] => Array ( [0] => 捏法 [1] => 拿法 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 46043 [2] => 46044 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,251,165,297, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 153872 [url] => /a/thumb/10001/201806/2931f3eba1ee2546b8216345e7b72d71.png@w622_h350.png ) ) [id] => 23230 [tran_published] => 2018-06-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1245 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 62 [digg] => 0 [all_pv] => 1245 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 捏法 [1] => 拿法 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 按摩时捏拿的正确姿势,你了解多少?

  按摩保健手法出新内容啦,今天教大家学习捏法和拿法。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 140750 [url] => /a/thumb/10001/201805/9d284f555146e45eb08a8778d80b4357.jpeg@w640_h360.jpeg ) [description] => 喜欢摄影及想学习摄影的朋友看过来,从5月27日开始,《闽都金秋》金色讲坛版块要播出全新内容---摄影课程。 [recommend] => 0 [published] => 1527238721 [sort] => 0 [title] => 超牛的免费摄影课程,拍出你想要的好照片 [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/22292.html [tags] => Array ( [0] => 摄影 [1] => 数字相机 [2] => 调焦 [3] => 快门 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12857 [1] => 39987 [2] => 44628 [3] => 44629 [4] => 44630 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,251,297, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 140750 [url] => /a/thumb/10001/201805/9d284f555146e45eb08a8778d80b4357.jpeg@w640_h360.jpeg ) ) [id] => 22292 [tran_published] => 2018-05-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 7544 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 308 [digg] => 0 [all_pv] => 7544 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 摄影 [1] => 数字相机 [2] => 调焦 [3] => 快门 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 超牛的免费摄影课程,拍出你想要的好照片

  喜欢摄影及想学习摄影的朋友看过来,从5月27日开始,《闽都金秋》金色讲坛版块要播出全新内容---摄影课程。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 133743 [url] => /a/thumb/10001/201805/09bfc120fc9e7f1340fe99dc65d1d2ab.jpg@w400_h225.jpg ) [description] => 今天咱们来学习按摩的按法和点法 [recommend] => 0 [published] => 1526295983 [sort] => 0 [title] => 神了,头痛只需要这样按一下就OK了!《闽都金秋》按摩课程又双叒叕来了 [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/21526.html [tags] => Array ( [0] => 攀讲 [1] => 闽都金秋 [2] => 点法 [3] => 按法 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 43662 [2] => 6546 [3] => 43663 [4] => 41071 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,251, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 133743 [url] => /a/thumb/10001/201805/09bfc120fc9e7f1340fe99dc65d1d2ab.jpg@w400_h225.jpg ) ) [id] => 21526 [tran_published] => 2018-05-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2697 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 107 [digg] => 0 [all_pv] => 2697 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 点法 [1] => 攀讲 [2] => 按法 [3] => 闽都金秋 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 131713 [url] => /a/thumb/10001/201805/ce1837a92802ef47d60e1da64baa5d4a.png@w571_h321.png ) [description] => 今天学习抹法和抖法 [recommend] => 0 [published] => 1525945834 [sort] => 0 [title] => 一起学习按摩的基本手法---抹法和抖法 [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/21244.html [tags] => Array ( [0] => 攀讲 [1] => 闽都金秋 [2] => 抹法 [3] => 抖法 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 43243 [2] => 43244 [3] => 6546 [4] => 41071 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,251,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 131713 [url] => /a/thumb/10001/201805/ce1837a92802ef47d60e1da64baa5d4a.png@w571_h321.png ) ) [id] => 21244 [tran_published] => 2018-05-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2704 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 109 [digg] => 0 [all_pv] => 2704 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 抹法 [1] => 抖法 [2] => 攀讲 [3] => 闽都金秋 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一起学习按摩的基本手法---抹法和抖法

  今天学习抹法和抖法

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 129992 [url] => /a/thumb/10001/201805/9f7be51e3d572cf01d748cbecf86cfd8.png@w571_h321.png ) [description] => 今天我们来学习推法和搓法 [recommend] => 0 [published] => 1525684295 [sort] => 0 [title] => 一起学习按摩基本手法---推法和搓法 [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/21008.html [tags] => Array ( [0] => 推法 [1] => 搓法 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 42893 [2] => 42894 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,251,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 129992 [url] => /a/thumb/10001/201805/9f7be51e3d572cf01d748cbecf86cfd8.png@w571_h321.png ) ) [id] => 21008 [tran_published] => 2018-05-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2198 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 81 [digg] => 0 [all_pv] => 2198 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 推法 [1] => 搓法 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一起学习按摩基本手法---推法和搓法

  今天我们来学习推法和搓法

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 128178 [url] => /a/thumb/10001/201805/ae845e745df08102f861a24fe198686a.png@w571_h321.png ) [description] => 今天来学新的手法——摩擦类手法 [recommend] => 0 [published] => 1525436360 [sort] => 0 [title] => 一起学习按摩基本手法---摩擦类手法 [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/20817.html [tags] => Array ( [0] => 攀讲 [1] => 闽都金秋 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 41071 [2] => 6546 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,251,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 128178 [url] => /a/thumb/10001/201805/ae845e745df08102f861a24fe198686a.png@w571_h321.png ) ) [id] => 20817 [tran_published] => 2018-05-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1781 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 77 [digg] => 0 [all_pv] => 1781 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 闽都金秋 [1] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一起学习按摩基本手法---摩擦类手法

  今天来学新的手法——摩擦类手法

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 122499 [url] => /a/thumb/10001/201804/4ffbd32b0b1bc77ebf46c92da94a4aea.gif@w360_h202.gif ) [description] => 介绍完揉法,开始介绍滚法。 [recommend] => 0 [published] => 1524916281 [sort] => 0 [title] => 一起来学习按摩的基本手法---滚法 [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/20392.html [tags] => Array ( [0] => 攀讲 [1] => 闽都 [2] => 滚法 [3] => 动作 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 41918 [2] => 6546 [3] => 8802 [4] => 41919 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,251, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 122499 [url] => /a/thumb/10001/201804/4ffbd32b0b1bc77ebf46c92da94a4aea.gif@w360_h202.gif ) ) [id] => 20392 [tran_published] => 2018-04-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 3782 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 129 [digg] => 0 [all_pv] => 3782 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 滚法 [1] => 攀讲 [2] => 闽都 [3] => 动作 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一起来学习按摩的基本手法---滚法

  介绍完揉法,开始介绍滚法。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 117052 [url] => /a/10001/201804/d8d6aff58c7753050478d2da15b31831.gif ) [description] => 有些疾病就可以通过按摩迅速地消除症状,但是,也有很多疾病是不能够按摩的 [recommend] => 0 [published] => 1524489023 [sort] => 0 [title] => 【攀讲养生】遇到这些疾病不要轻易按摩 [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/20013.html [tags] => Array ( [0] => 攀讲 [1] => 攀讲养生 [2] => 闽都金秋 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6546 [1] => 39196 [2] => 39994 [3] => 41071 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,251,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 117052 [url] => /a/10001/201804/d8d6aff58c7753050478d2da15b31831.gif ) ) [id] => 20013 [tran_published] => 2018-04-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1837 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 80 [digg] => 0 [all_pv] => 1837 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 攀讲 [1] => 攀讲养生 [2] => 闽都金秋 ) [4] => Array ( [0] => ​分分时时彩漏洞 ) ) [source] => ​分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 【攀讲养生】遇到这些疾病不要轻易按摩

  有些疾病就可以通过按摩迅速地消除症状,但是,也有很多疾病是不能够按摩的

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 111247 [url] => /a/10001/201804/4f19c33b1a9b5772fed92ddcd85db267.png ) [description] => 本月起,攀讲会定期教大家一些按摩保健的实用知识,敬请关注 [recommend] => 0 [published] => 1524045328 [sort] => 0 [title] => 【攀讲养生】推拿按摩居然还有这些注意事项,你真的都知道吗? [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/19621.html [tags] => Array ( [0] => 攀讲养生 [1] => 闽都金秋 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 39994 [2] => 41071 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,251,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 111247 [url] => /a/10001/201804/4f19c33b1a9b5772fed92ddcd85db267.png ) ) [id] => 19621 [tran_published] => 2018-04-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1520 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 1520 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 攀讲养生 [1] => 闽都金秋 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【攀讲养生】推拿按摩居然还有这些注意事项,你真的都知道吗?

  本月起,攀讲会定期教大家一些按摩保健的实用知识,敬请关注

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 105436 [url] => /a/thumb/10001/201804/3a2351e4b20ac370e62816732f536e16.png@w1359_h764.png ) [description] => 我热爱舞蹈,我的生活当中真的离不开舞蹈。 [recommend] => 0 [published] => 1523450316 [sort] => 0 [title] => 【精彩推荐】王红的舞蹈情缘 [url] => http://nynshop.com/mdjq/p/19110.html [tags] => Array ( [0] => 攀讲 闽都金秋 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 40342 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9,251, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 105436 [url] => /a/thumb/10001/201804/3a2351e4b20ac370e62816732f536e16.png@w1359_h764.png ) ) [id] => 19110 [tran_published] => 2018-04-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 850 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 33 [digg] => 0 [all_pv] => 850 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 攀讲 闽都金秋 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【精彩推荐】王红的舞蹈情缘

  我热爱舞蹈,我的生活当中真的离不开舞蹈。