Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073397 [url] => /a/10001/201906/685c30b4ca1258ba959c504b2ec09c1b.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560917848 [sort] => 0 [title] => 一段超燃视频告诉你,为啥要当海军 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95310.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073397 [url] => /a/10001/201906/685c30b4ca1258ba959c504b2ec09c1b.gif ) ) [id] => 95310 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073382 [url] => /a/thumb/10001/201906/4e71b13042791f50a4c9a3c3de080e1a.png@w944_h708.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560916046 [sort] => 0 [title] => 福建商学院 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95304.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,930,924, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073382 [url] => /a/thumb/10001/201906/4e71b13042791f50a4c9a3c3de080e1a.png@w944_h708.png ) ) [id] => 95304 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建商学院

  福建商学院

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073376 [url] => /a/thumb/10001/201906/b97324156e4623b89fad5d532a5f6f47.png@w748_h561.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560915904 [sort] => 0 [title] => 福建医科大学 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95301.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,930,924, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073376 [url] => /a/thumb/10001/201906/b97324156e4623b89fad5d532a5f6f47.png@w748_h561.png ) ) [id] => 95301 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建医科大学

  福建医科大学

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073370 [url] => /a/thumb/10001/201906/aad71a0f74d6d05df1339344b48cbe4b.png@w674_h506.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560915613 [sort] => 0 [title] => 厦门大学嘉庚学院 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95298.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,924,9,930, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073370 [url] => /a/thumb/10001/201906/aad71a0f74d6d05df1339344b48cbe4b.png@w674_h506.png ) ) [id] => 95298 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 厦门大学嘉庚学院

  厦门大学嘉庚学院

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073364 [url] => /a/10001/201906/9077f96fdd836b64fb41d32a82d874e1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560915018 [sort] => 0 [title] => 报志愿有用!教育部最新发布2019全国高校名单 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95292.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 高等学校 [2] => 全国 [3] => 责编 [4] => 257 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 18190 [3] => 9625 [4] => 50039 [5] => 111903 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073364 [url] => /a/10001/201906/9077f96fdd836b64fb41d32a82d874e1.jpeg ) ) [id] => 95292 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 499 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 499 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 高等学校 [2] => 全国 [3] => 责编 [4] => 257 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073352 [url] => /a/thumb/10001/201906/017413ffde61c08a72b979e28a7fd7fa.png@w742_h557.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560914758 [sort] => 0 [title] => 厦门大学 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95289.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,930,924,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073352 [url] => /a/thumb/10001/201906/017413ffde61c08a72b979e28a7fd7fa.png@w742_h557.png ) ) [id] => 95289 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 厦门大学

  厦门大学

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073286 [url] => /a/thumb/10001/201906/5b82270a190744c6e6baca446903205f.png@w714_h536.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560914513 [sort] => 0 [title] => 华侨大学 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95286.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,930,924,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073286 [url] => /a/thumb/10001/201906/5b82270a190744c6e6baca446903205f.png@w714_h536.png ) ) [id] => 95286 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 373 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 373 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 华侨大学

  华侨大学

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073268 [url] => /a/thumb/10001/201906/66151f95c6373bd3280a3d1654648631.png@w705_h529.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560914455 [sort] => 0 [title] => 集美大学 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95283.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,930,924, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073268 [url] => /a/thumb/10001/201906/66151f95c6373bd3280a3d1654648631.png@w705_h529.png ) ) [id] => 95283 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 集美大学

  集美大学

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073256 [url] => /a/10001/201906/f60bb4201e0d0134729d8a7c4e6bdc38.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560914177 [sort] => 0 [title] => 奇幻夜!移轴摄影下的福州江滨夜色 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95280.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073256 [url] => /a/10001/201906/f60bb4201e0d0134729d8a7c4e6bdc38.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1073259 [url] => /a/10001/201906/5ad2a3264ac13b3bc604c2688d0abf73.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1073262 [url] => /a/10001/201906/e26d9729b88477ecc6ad8ff5685fbe55.jpeg ) ) [id] => 95280 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073199 [url] => /a/thumb/10001/201906/cff362a01f3f4cd8db0a0bdb687d5330.png@w745_h559.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560913935 [sort] => 0 [title] => 福建中医药大学 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95277.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,924,9,930, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073199 [url] => /a/thumb/10001/201906/cff362a01f3f4cd8db0a0bdb687d5330.png@w745_h559.png ) ) [id] => 95277 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建中医药大学

  福建中医药大学

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073157 [url] => /a/10001/201906/6cb496febc83a61cef74df24d25bef68.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560913329 [sort] => 0 [title] => 漫步烟台山博物馆 与旧时光相遇 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95271.html [tags] => Array ( [0] => 林徽因 [1] => 绿茵 [2] => 责编 [3] => 罅隙 [4] => 咖啡壶 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51408 [2] => 93639 [3] => 50039 [4] => 111897 [5] => 111900 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073157 [url] => /a/10001/201906/6cb496febc83a61cef74df24d25bef68.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1073160 [url] => /a/10001/201906/26c4f0cb4d7716bf03a9627ba45f8ea6.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1073163 [url] => /a/10001/201906/29d48539b163ac3542e79069fe12a521.jpeg ) ) [id] => 95271 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 林徽因 [1] => 绿茵 [2] => 责编 [3] => 罅隙 [4] => 咖啡壶 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073154 [url] => /a/10001/201906/9641e1005f94233b740f03aaffce4fdb.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560913273 [sort] => 0 [title] => 福建师范大学 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95268.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,930,924, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073154 [url] => /a/10001/201906/9641e1005f94233b740f03aaffce4fdb.png ) ) [id] => 95268 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建师范大学

  福建师范大学

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073037 [url] => /a/10001/201906/1c31224d216ea15af13f5879be7ee7e3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560912073 [sort] => 0 [title] => 商务部:30种蔬菜价格加速回落 猪肉价格平稳 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95259.html [tags] => Array ( [0] => 比前 [1] => 批发价格 [2] => 每公斤 [3] => 一周 [4] => 肉类 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 111891 [2] => 85083 [3] => 31859 [4] => 111894 [5] => 16119 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073037 [url] => /a/10001/201906/1c31224d216ea15af13f5879be7ee7e3.jpeg ) ) [id] => 95259 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 比前 [1] => 批发价格 [2] => 每公斤 [3] => 一周 [4] => 肉类 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073007 [url] => /a/10001/201906/ac4bb63fd706485bc8e11011ad9caf67.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560911123 [sort] => 0 [title] => 福州品牌“稻花香”全链条打造传统产业升级样本 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95250.html [tags] => Array ( [0] => 花香 [1] => 泰来县 [2] => 种植 [3] => 大米 [4] => 米业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 36354 [2] => 111888 [3] => 4449 [4] => 10083 [5] => 47157 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073007 [url] => /a/10001/201906/ac4bb63fd706485bc8e11011ad9caf67.jpeg ) ) [id] => 95250 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [source] => 分分时时彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 花香 [1] => 泰来县 [2] => 种植 [3] => 大米 [4] => 米业 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1073001 [url] => /a/10001/201906/02036f24648e28c8aaab6055af65e9a2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1560911031 [sort] => 0 [title] => 福建省首个“社区粮仓” 落地晋安 [url] => http://nynshop.com/xwtj198/p/95247.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 紫阳 [2] => 粮仓 [3] => 大米 [4] => 新米 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 3641 [2] => 50697 [3] => 111879 [4] => 10083 [5] => 111882 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1073001 [url] => /a/10001/201906/02036f24648e28c8aaab6055af65e9a2.jpeg ) ) [id] => 95247 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 紫阳 [2] => 粮仓 [3] => 大米 [4] => 新米 ) [4] => Array ( [0] => 分分时时彩漏洞 ) ) [source] => 分分时时彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1